Změny v zákoně o dani z příjmů

Od 1. ledna 2015 dochází k celé řadě změn napříč daňovými zákony. V tomto příspěvku přiblížíme několik změn, které přináší zákon o dani z příjmu, týkajících se především fyzických osob.

  • Nová sleva na druhé a další dítě

Nově se zavádí slevy na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti, a to 15 804 Kč na druhé a 17 004 Kč na třetí a další dítě. Pořadí dětí pro uplatnění zvýšených slev i rozdělení slev na jednotlivé děti mezi rodiče je ponecháno na volbě rodičů.

  • Nová sleva na dani za umístění dítěte ve školce

Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení tzv. "školkovné". Výše slevy se odvozuje od výše  minimální mzdy a poprvé ji bude možno uplatnit již za kalendářní rok 2014. Za rok 2014 si tak mohou rodiče uplatnit slevu až do výše 8500 Kč, v roce 2015 bude výše slevy zastropena částkou 9200 Kč. Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů.

  • Omezení výdajových paušálů pro podnikatele

Od roku 2015 dochází k zavedení maximálního limitu pro uplatnění výdajových paušálů také u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální výdaje bude odpovídat tržbám ve výši 2 000 000 Kč. U příjmů spadajících do 80% paušálu, tedy příjmy ze zemědělské činnosti, řemeslného podnikání, lesního nebo vodního hospodářství, bude možné uplatnit jako výdaj maximálně 1 600 000 Kč a u příjmů spadajících do 60% paušálu, tedy ostatního živnostenského podnikání, bude podnikatel moci uplatnit maximálně  1 200 000 Kč. 

  • Životní pojištění

Z důvodu častého zneužívání příspěvku na životní pojištění již nebudou daňová zvýhodnění poskytována u smluv, které umožňují výběr naspořené částky dříve než po 60 měsících trvání smlouvy, případně před dovršením 60 let věku. U ostatních smluv zůstává podpora nezměněna. Pro příspěvky poskytnuté do konce roku 2014 budou i nadále platit stávající pravidla. Pojišťovnám a občanům je dán prostor na úpravu stávajících smluv do konce března roku 2015.

  • Důchodci

Vrací se základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč a to všem pracujícím důchodcům i důchodcům, kterým plynou příjmy z pronájmu. Základní sleva na poplatníka je slevou nedělitelnou a je možné ji uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném kalendářním roce výdělečná činnost trvala. Roční slevu si pracující důchodci mohou uplatnit i zpětně za rok 2013 a to formou podání daňového přiznání řádného či opravného (pokud si DP za rok 2013 podali v řádném termínu).

Další změnou týkající se důchodců je znovuzavedení limitu 840 000 Kč, při jehož překročení budou zdaňována příjmy důchodců z pracovního poměru, podnikání nebo pronájmu. Zároveň je třeba hlídat, aby měsíční příjem nepřekročil stanovený limit ve výši minimální mzdy na začátku roku. Při překročení limitu musí starobní důchodce podávat přiznání k dani z příjmů a odvést zálohu na daň z částky, která stanovený limit překračuje.

  • Podnikové školky

Zaměstnavatelé dostávají nově možnost snížit si daňový základ o náklady související se zřízením a provozováním předškolního zařízení. Uplatnit lze nájemné za prostory, energie, úklid, mzdy zaměstnanců, apod. U zaměstnance představuje bezplatné umístění dítěte do podnikové školky nepeněžní příjem, který je však osvobozen od daně z příjmu.

 

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579