Termín pro podání přiznání k silniční dani je 2. února 2015

Silniční daň musí platit každý, kdo využívá vozidlo k výdělečné činnosti. Předmětem daně jsou vozidla nebo jejich přípojná zařízení registrována a provozována v České republice.

Přiznání k silniční dani je nutné podat do konce ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, letos do pondělí 2. února. Ke stejnému datu musí být daň uhrazena. Výše daně je odvozena od objemu motoru u osobních vozidel, u nákladních automobilů se daň určuje podle počtu náprav a součtu největších povolených hmotností a nápravy v tunách. Sazby daně jsou blíže specifikovány v § 6 zákona o silniční dani.

Přiznání je třeba podat i v případě, že podnikatel provozuje vozidlo, které je od silniční daně osvobozené a výsledná daň je tedy nulová.

Poplatníkem je v převážné většině případů provozovatel vozidla. Výjimka nastává při vyplácení cestovních náhrad zaměstnanci, který použil pro služební účely své vozidlo. V takovém případě musí zaměstnavatel zaplatit silniční daň i za toho vozidlo. Existují dvě možnosti, jak povinnost splnit:

  • zaplatí silniční daň za každý měsíc, ve kterém probíhaly pracovní cesty
  • využije denní sazbu daně a zaplatí 25 Kč za každý den služební cesty zaměstnance

Zvolený způsob nelze v průběhu zdaňovacího období měnit.

Silniční daň lze hradit zálohově čtyři krát za rok nebo jednorázově na začátku zdaňovacího období v plné výši.

 

 

 

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579