Nezdanitelné části základu daně za rok 2015

Nezdanitelné části základu daně představují způsob, jak významně snížit základ daně z příjmů fyzických osob. Uplatnit je mohou všichni, kdo splní podmínky pro jejich uplatnění, tj. zaměstnanci, podnikatelé i fyzické osoby, které mají jiné příjmy.

Nezdanitelné části základu daně upravuje §15 zákona o dani z příjmů.

§15, odst. 1, 2 - Dary

Podmínkou pro uplatnění darů ke snížení základu daně z příjmu fyzických osob je, že dar je poskytnut právnické osobě na účely:

 • Financování vědy a vzdělání
 • Výzkumných a vývojových účelů
 • Kultury
 • Školství
 • Na policii
 • Na požární ochranu
 • Na podporu a ochranu mládeže
 • Na ochranu zvířat a jejich zdraví
 • na sociální účely, humanitární, zdravotnické, ekologické, charitativní, apod.

Dary fyzickým osobám lze uplatnit pouze v případě, že se jedná o osoby, které poskytují zdravotní služby nebo těm, kteří provozují školky, školská zařízení a zařízení pro opuštěná a toulavá zvířata. Rovněž lze poskytnout dar osobám, které jsou poživateli invalidního důchodu, na zdravotnické pomůcky, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Výše bezúplatných plnění musí přesáhnout alespoň 2% základu daně nebo musí činit minimálně 1000 Kč. Pro posouzení nároku na odečet daru se tedy všechny dary poskytnuté poplatníkem sečtou a posuzuje se jejich úhrnná hodnota. Odečíst lze nejvýše 15 % základu daně.

Odečíst lze také bezpříspěvkové dárcovství krve (ocenění 2 000 Kč) nebo odběr orgánu od žijícího dárce (ocenění 20 000 Kč).

§15, odst. 3, 4 - Úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru

V tomto případě lze uplatnit zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru použitého na financování bytových potřeb.

Úroky z úvěru na výstavbu domu, koupi pozemku nebo koupi domu nebo bytu lze uplatnit pouze v případě, že poplatník danou nemovitou věc vlastní a zároveň užívá k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Úroky z úvěru nelze uplatnit, pokud dům nebo byt slouží k podnikání nebo k pronájmu. Je-li dům nebo byt používán částečně k podnikání nebo pronájmu a částečně k bydlení, uplatní se úroky v poměrné výši.

V případě, že je účastníkem smlouvy o úvěru více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, nebo každá z nich rovným dílem.

Úhranná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů v téže společně hospodařící domácnosti nesmí překročit 300 000 Kč.

§15, odst. 5 - Příspěvek na penzijní připojištění

Od základu daně lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacené poplatníkem na:

 • penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností
 • penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let
 • doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností

§15, odst. 6 - Pojistné na soukromé životní pojištění

Od základu daně lze rovněž odečíst poplatníkem zaplacené pojistné na jeho soukromé životní pojištění za předpokladu, že výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.

U pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč.

Maximálně lze uplatnit v úhrnu 12 000 Kč za rok.

Při předčasném zániku pojištění nebo dodatečné změně doby trvání pojištění zaniká nárok na nezdanitelné částky a uplatněné nezdanitelné částky je třeba zdanit jako příjem dle § 10 ZDP, a to v období, ve kterém došlo k předčasnému zániku pojištění nebo dodatečné změně doby trvání pojištění.

§15, odst. 7 - Členské příspěvky odborové organizaci

Další položkou, o kterou lze snížit základ daně, jsou zaplacené příspěvky odborové organizaci. Odečíst lze částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů poplatníka ze závislé činnosti, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

§15, odst. 8 - Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a to v případě, že  nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako daňový výdaj na podnikání.

Podmínky pro zkoušku k získání osvědčení o profesní kvalifikaci upravuje zákon č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zkouška se provádí hodnoticího standardu dané profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací.

Nejvýše lze uplatnit 10 000 Kč za rok.

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579