Povinnost podat kontrolní hlášení DPH od 1. 1. 2016

Dnem 1. ledna 2016 vznikne plátcům daně z přidané hodnoty povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.  Jedná se o speciální daňové tvrzení, které se bude podávat spolu s daňovým přiznáním a nahradí současný samostatný výpis z evidence v souvislosti s režimem přenesené daňové povinnosti.

Kontrolní hlášení budou podávat osoby registrované k DPH v České republice bez ohledu na to, zda se jedná o český či zahraniční daňový subjekt.

Kdo?

Povinnost podat kontrolní hlášení se váže ke vzniku jedné z níže uvedených skutečností v tzv. sledovaném období:

  • uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnuty úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c)
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato
  • přijetí zprostředkovatelské služby, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 zákona o DPH
  • uskutečnění dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) zákona o DPH
  • investiční zlato vyrobené nebo zlato přeměněné na investiční zlato dle § 92 odst. 7 zákona o DPH.

Kontrolní hlášení nejsou povinni podávat následující subjekty:

  • osoba, která není plátcem DPH
  • identifikovaná osoba
  • plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu
  • plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.).

Kdy?

V případě právnických osob je sledovaným obdobím kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí dle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH.

Plátce-právnická osoba podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc a to do 25. dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na to, zda je měsíčním či kvartálním plátcem DPH.

Plátce-fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tzn. měsíčně nebo čtvrtletně ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH.

Počáteční období, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016.

Jak?

Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Standardně budou moci plátci, kteří nemají k dispozici příslušný účetní software, využít formuláře v aplikaci EPO na stránkách daňového portálu. 

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579