Dlužíte na pojistném? Můžete přijít o živnostenské oprávnění!!

Podnikatelé, kteří mají dluhy na sociálním či zdravotním pojištění, riskují, že jim bude živnostenským úřadem zrušeno živnostenské oprávnění.

Dle §58 odst.3  živnostenského zákona může živnostenský úřad zrušit živnostenské oprávnění na základě „Návrhu na zrušení živnostenského oprávnění“ podaného příslušnou OSSZ nebo zdravotní pojišťovnou.

Vydá-li živnostenský úřad pravomocné rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, může si podnikatel zažádat o nové živnostenské oprávnění nejdříve za 3 roky. To je lhůta, kterou živnostenský zákon stanovuje jako minimální dobu, kdy nemůže být ohlášení ohlašovací živnost nebo podána žádost o udělení koncese v oboru stejném nebo příbuzném.

V případě, že by chtěl podnikatel požádat o udělení koncese v jiném oboru, může tak učinit po 1 roce od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Je třeba zdůraznit, že zákaz provozovat živnost se může dotýkat i jiných osob, než přímo fyzické či právnické osoby, které bylo živnostenské oprávnění pro neplnění závazků vůči státu zrušeno. Živnost nemůže provozovat ani právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo živnostenské oprávnění zrušeno. Není tedy možné po zákazu činnosti převést své podnikatelské zájmy pod s.r.o. a stát se jejím jednatelem. Stejný princip funguje i opačně. Živnost tedy nebude moci provozovat ani fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti vedoucí ke zrušení živnostenského oprávnění pro neplacení závazků vůči státu této právnické osoby.

Je zřejmé, že dlužit na pojistném se nevyplácí. OSSZ či zdravotní pojišťovna nemusí podnikateli vůbec sdělovat, že návrh na živnostenský úřad podala. Celé řízení zahájí až živnostenský úřad a následkem může být likvidace podnikání.

 

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579